Post Jobs

TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUIT

Raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe: Ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika anio. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona? Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina? Inona ary no homeko anao? Mba ampisotroy rano kely aho.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 7.73 MBytes

Indro, ao an-day izy. Efa nahita rano izahay. Aza dia mamono ny ainy isika. Aza gaiboly izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao. Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ny fanombohan-kasenao sy ny kofehinao ary iny tehinao eny an-tananao iny.

Misotroa, ary hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary nampisotro ny rameva koa izy.

Chapitre 33 1 Ary Jakoba dia nanopy ny masony ka nahatazana fa indro tamy Esao, mitondra efa-jato lahy. Rien de tel qu’un bon livre avec du papier.

baiboly pdf

Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Izany dia Fanambarana avy amin’i Jesosy Kristy baibo,y ioum. Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah.

  TÉLÉCHARGER NOKIA SUITE 3.5.34 GRATUITEMENT

Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika? Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Le 01 Septembre 66 pages.

Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy. Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao? Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy.

Satria hoy izaho anakampo: Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky. Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany. Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na amin’izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy.

Ato amin’ity fitoerana ity tokoa Jehovah, baiblly izaho no tsy nahalala.

La Bible Malgache en texte intégral

Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao?

Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho. Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, pdd indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao?

  TÉLÉCHARGER VMWARE WORKSTATION 9 CLUBIC

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Ho tompon’ny rahalahinao anie ianao, ary aoka hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Araka izany teny izany no lazaonareo amin’i Esao, raha hitanareo izy. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany.

baiboly pdf

Mandohaleha; ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Andeha isika hankany Dotana. Tsia; fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay anio alina. Aza maninjitra ny tananao amin’ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao.

Nahoana no tezitra ianao? Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.